Quy định về vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng tại VLSC  
Kế hoạch Rà soát, hiệu chỉnh, thẩm định và ban hành chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo  
Quyết định thành lập tổ chuyên trách đảm bảo chất lượng  
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Ban thường trực đảm bảo chất lượng  
Quyết định Về việc ban hành kế hoạch đảm bảo chất lượng  
Thông báo về việc Tổ chức lễ khen thưởng năm học 2022 - 2023 cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và Báo cáo chuyên đề  
Thông báo về kế hoạch tổ chức hội thao 2023 - 2024  
Quyết định về việc ban hành quy trình thanh toán  
Quyết định ban hành về việc quy trình tạm ứng và quyết toán tạm ứng  
Thông báo nghỉ tết nguyên đán năm 2023  
Top