Thông báo về thời gian bắt đầu học kỳ 2 và thời hạn đóng hoc phi học kỳ 2 (K2023)  
Thông báo về thời gian bắt đầu học kỳ 5 và thời hạn đóng hoc phi học kỳ 5 (K2022)  
Thông báo về thời gian bắt đầu HK4 và thời hạn đóng hoc phi HK4 (K2022)  
Thông báo nhắc nộp học phí  
Thông báo về thời gian bắt đầu HK5 và thời hạn đóng hoc phi HK5 (K2021)-18.11.2022  
Thông báo về thời gian bắt đầu HK2 và thời hạn đóng học phí HK2 (K2022)-18.11.2022  
Thông báo về việc nộp học phí năm học 2021 -2022  
Thông báo về việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn  đối với sinh viên năm học 2021-2022  
Thông báo về việc khảo sát nguyện vọng sinh viên đối với môn Giáo dục thể chất  
Thông báo Về việc sinh viên đăng ký có nhu cầu vay vốn tín dụng  mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến  
Top